Reklamcılık Vakfı

SEKTÖRE GİRMEK İSTEYENLER İÇİN

Reklamcılığa ilk adımınızı nasıl atarsınız?

Yetenek Havuzu

Yetenek Havuzu Logo

Özgeçmişinizi Oluşturmak İçin Tıklayın

Reklamcılık Vakfı Staj Programı

Bu programda Reklamcılık Vakfı (RV), Reklamcılar Derneği (RD), Eğitim Kurumları (Üniversiteler), Öğrenci (Stajyer) olarak tanımlanır.

Giriş

Reklamcılık Vakfı pazarlama iletişimi sektöründeki insan kaynağının mesleki ve kişisel gelişimini destekleyen projeler üretir. Bu kapsamda, başta Reklamcılar Derneği üyesi ajanslar olmak üzere reklam ajanslarına ve pazarlama iletişimine taraf olan diğer ajans ve kurumlara stajyer yerleştirme hizmeti yürütülür.

RV üstlenmiş olduğu bu sorumluluğu yerine getirirken, üniversite yönetimleri ve ilgili sektör örgütleriyle işbirliği yaparak stajyer adaylarının belirlenmesini sağlar. (Bu çerçevede, kişisel başvurulara öncelik hakkı verilmez.)

 

Amaç

Staj programda,  pazarlama iletişimi sektörünü kariyer olarak seçmek isteyen öğrencilere sektörü tanıtmak, ajans ve ilgili diğer kuruluşların yapısı, işleyişi ve iş alanları hakkında bilgilenmelerini sağlamak ve işbaşı deneyimi yaşatmak hedeflenir.

Programın etkili şekilde yürütülebilmesi, staj olanağı sağlayan kurumların pazarlama iletişimi sektörünün her alanında yararlanabilecekleri yaratıcı yetenekleri saptaması ve öğrencilerin mesleği gerçek anlamda kavraması açısından önem taşır.

 

Tanım

Staj, başta reklamcılık alanında eğitim veren fakülte, yüksekokul ve akademi öğrencileri olmak üzere, pazarlama iletişimini kariyer olarak seçmek isteyen, öğrenci ve yeni mezun kişilerin RV’nin yönlendireceği bir ajansta veya pazarlama iletişimine taraf olan bir kuruluşta belirli bir süre çalışmasıdır.

RV tarafından hazırlanan, RD, ajanslar ve üniversitelerin desteği ile geliştirilen Staj Programı yaratıcılığı besleyen, destekleyen, işlevsel bir program yürütmeyi hedefler.

 

Kimler Yararlanabilir ?

RV, bu programdan,  belirlenen çerçevede,

 • İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Reklamcılık Eğitimi veren diğer üniversitelerin temsilcilerinin RV’ye gönderdiği stajyer aday listelerinde yer alan 3. ve 4. sınıf öğrencileri, (2 yıllık programlarda 1. ve 2. sınıf öğrencileri)
 • RV’nin Reklam Yazokulu, Adschool İstanbul ve diğer eğitimlerine katılan gençler,
 • Diğer disiplinlerde eğitim gören ve reklamcı olmak isteyen öğrenciler yararlanabilir.

 

Yöntem

 

Stajyer Belirleme

 • RV, üniversitelerden stajla ilgili bir temsilci atanmasını ve temsilcinin stajyer aday listelerini ve Stajyer Tanıma formlarını her yıl Nisan ayının sonuna kadar RV’ye ulaştırmasını bekler. (İstanbul dışındaki şehirler için staj ve stajyer taleplerinde ise RV, ilgili şehrin Reklamcılar Derneği ile işbirliği yapabilir.)
 • RV, listelerdeki stajyer adaylarına bir şifre verir. Stajyer adayları, bu şifreyle RV’nin www.rvyetenekhavuzu.org adresli web sayfasına özgeçmişlerini kayıt ederler.
 • Eş zamanlı olarak ajanslar ve diğer kurumlar stajyer taleplerini Stajyer Talep Formları'nı doldurarak RV’ye iletirler.
 • Stajyer adayları ile kurumların stajyer taleplerinde aradıkları özelliklerin eşleştirmesi, RV tarafından kurumlardaki “Staj Sorumluları” ile işbirliği içinde yapılır ve RV tarafından stajyere bildirilir.
 • RV Staj Programı stajyerin, kurum tarafından önceden belirlenen departmanda uzmanlaşacağı bir staj yapısını öngörür.

 

Eşleştirme kriterleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 • Stajyerin öğrenim görmekte olduğu disiplin, yabancı dil bilgisi,
 • Stajyerin staj yapabileceği dönem ve şehirlerin tespiti,
 • Ajansların stajyerlerde aradığı niteliklerin tespiti,
 • Ajansların stajyer alabileceği dönemlerin tespiti.

 

Zaman

Yaz ayları ağırlıklı olmak üzere tüm aylar.

 

Süre

4 hafta.

 

Sorumluluklar ve Uygulama

 

1. Üniversiteler

RV, staj süresi boyunca üniversitelerden; işbirliği yapılması, staj programına katılacak olan öğrencilerin listelerinin hazırlanması, Stajyer Tanıma formlarının doldurularak stajyer adayları hakkında görüş bildirilmesi ve bu listelerin RV’ye ulaştırılmasını sağlayacak bir “Üniversite Temsilcisi” belirlemesini bekler.

Üniversite Temsilcilerinden, İletişim Fakülteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Reklamcılık bölümü öğrencilerinden son sınıf veya bir önceki sınıflarda okuyan, not ortalaması 4 üzerinden en az 3 olan veya denk gelecek ortalamaya sahip gençlerin listelerini her yıl Nisan ayının sonuna kadar RV’ye iletmesini bekler. Not ortalaması kriter olmakla beraber Üniversite Temsilcileri başka başarı kriterlerini göz önüne alarak not ortalaması tutmayan öğrencileri listeye ilave edebilirler.

RV aracılığı ile staj yapacak İetişim, Güzel Sanatlar ve Reklam öğrencilerinin bağlı bulundukları üniversitelerin ilgili bölümleri, bu program çerçevesinde yapılacak uygulamayı kabul etmiş sayılırlar.

 

2. Stajyer

Staj olanağı sunan kurumun asli bir elemanı gibi davranmayı kabul etmek; iş saatlerine, çalışma koşullarına, gizlilik ilkelerine, davranış ve çalışma tarzı beklentilerine, kurum kültürüne uyum sağlamak; kuruluş tarafından beklendiği önceden belirtilecek unsurlara eksiksiz biçimde uymak stajyerlerin sorumlulukları arasında yer alır. Stajyerin ilgili kurum yöneticisiyle birlikte dolduracağı Staj Performansı Değerlendirme Form’unu staj yapacağı kuruma ve staj programı sonunda RV’ye iletmesi gerekir.

RV aracılığıyla, bir kurumda staj yapma olanağını elde eden stajyerler program çerçevesinde yapılacak uygulamalara ve hükümlere uymayı kabul etmiş sayılırlar.

 

Ajanslar ve Diğer Kurumlar

Stajyer öğrenciyi, karşılıklı anlaşma ile saptanan staj süresince kurumun asli elemanı olarak değerlendirmek ve ilgili departmanda RV tarafından kurumlara iletilen çalışma esaslarını, Performans Değerlendirme yaklaşımını gözeterek çalıştırmak kurumların sorumluluğudur. Kurumların, staj programı sonunda,   RV “Staj Performansı Değerlendirme Formu”nu doldurarak stajyere iletmesi gerekmekir. Çalışma koşulları ve beklentilerine uyulmayan durumlarda, gerekçelerin stajyerin kendisine ve RV’ye bildirilmesi koşuluyla, staj programına son vermek, kurumların yetkisindedir.

Staj programını benimseyerek staj olanağı sağlayan tüm kurumlar, stajla ilgili konularda RV’yi yetkili kılar. Söz konusu kurumlar, RV’nin önermekte olduğu staj programını gereğince yürütmekten sorumludur.

a. Staj Sorumlusu

Staj olanağı sağlayan tüm kuruluşlarda, RV ile ilişkilerin yürütülmesini ve staj sırasında oluşabilecek sorunların çözümünü sağlayacak bir Staj Sorumlusu saptanır. Staj Sorumlusu’nun görevleri;

 

 • Staj öncesinde, stajın hangi bölümde yürütüleceğini, bölüm yöneticileri ile görüşerek saptamak ve “Stajyer Talep Formu”nu doldurarak RV’ye iletir,
 • Stajın ilk günü, stajyeri karşılar,
 • Stajyeri ajans çalışanlarına tanıştırır ve stajı başlatmak üzere, önceden saptanan bölüm yöneticisinin gözetimine devreder,
 • Ajans içindeki bölümde yürütülen staj süresi sonunda “Performans Değerlendirme Belgesi”ni teslim alır ve RV’ye iletir,

 

b. Bölüm Yöneticisinin Sorumlulukları

Staj etkililiğinin sağlanabilmesi için, bölüm yöneticisi, stajyerin staj boyunca yapılan işleri ve beklentilere yönelik performansını esas alarak değerlendirmede bulur. Bölüm stajı sonunda yöneticinin vereceği Performans Değerlendirmesi’ndeki görüşlerin objektif bir biçimde oluşturulması esas olur.

Reklamcılık Vakfı, stajyerin ulaşım ve yemek masraflarını karşılaması amacıyla ajanslara minimum 1/3 asgari ücret ödemelerini tavsiye eder.

 

Yükleniyor...
ETKİNLİK TAKVİMİ
Eylül 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30